Aandachtspunten

MEDEDELINGEN en OVERIGE INFORMATIE

• Bondsonderscheidingen worden alleen verleend bij 25, 40, 50 of meerdere jaren aaneengesloten lidmaatschap van de bond. Jubilea zijn gekoppeld aan lidmaatschap en niet aan een ringnummer.

• Voor het verstrekken van jubileumspelden zijn de naam van de jubilaris, het kweeknummer en de periode van lidmaatschap van belang. Met behulp van deze gegevens kan een onderscheiding worden aangevraagd bij de districtsvoorzitter, in principe in de maand januari en wel voor het gehele lopende jaar. Jubileumspelden worden niet verstrekt, zonder eerdergenoemde gegevens. Graag uw afdelingscode tevens vermelden !!!!!

• Draagspelden voor 25 en 40 jaar kunnen door het afdelingsbestuur zelf worden uitgereikt. Op verzoek kunnen deze door districtsbestuurders worden uitgereikt, echter alleen in combinatie met een TT opening c.q. TT bezoek. Spelden van 50 jaar en meer worden door een districtsbestuurder ( in principe de aangewezen vertegenwoordiger of bij verhindering door een vervanger) uitgereikt. Het districtsbestuur verzoekt dan ook om tijdig, plaats, datum en tijdstip bekent te maken en informatie te ontvangen over de jubilaris.

• In principe vindt u de aangevraagde spelden 25 en 40 jaar, in uw afdelingsenveloppe tijdens de districtsvergadering van april. Indien U de spelden eerder wilt ontvangen, dient U dit expliciet te vermelden in uw aanvraag. Uitreiken op de districtsvergadering spaart postzegels en heeft dus altijd de voorkeur.

• Voor leden die U gewaardeerd wilt zien met de onderscheiding “Bijzonder gewaardeerd lid NBvV”, dient U een aanvraag hiertoe te richten aan het Hoofdbestuur. Deze aanvraag dient, naast de gegevens van de persoon die het betreft, de redenen van de aanvraag te bevatten en verzonden te worden naar de districtsvoorzitter. Deze redenen dienen zo ruim mogelijk beschreven te zijn. Bedoelde onderscheiding is dus niet alleen bedoeld voor bestuurders, maar tevens voor leden van de N.B.v.V. op de werkvloer, die zich gedurende een groot aantal jaren (rond de 25 jaar) verdienstelijk hebben gemaakt.

• Het staat een ieder in Nederland vrij om voor iemand die meer dan een normale bijdrage levert aan het sociale leven, een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen. Dit dient op tijd en met redenen omkleed te gebeuren. Het spreekt voor zich dat deze aanvraag niet in overleg gebeurd met de te decoreren persoon. Voor informatie kunt U terecht bij het gemeentehuis van uw gemeente. Uw districtsbestuur kan U hier mogelijk bij adviseren, dan wel ondersteunen.

• Wij verzoeken een ieder de in dit bulletin aanwezige secretariaatslijst te controleren. Bij fouten c.q. wijzigingen, dit graag z.s.m doorgeven aan de districtssecretaris.

• Indien berichten per e-mail aan een van de districtsbestuurders wordt verzonden, graag uw afdelinggegevens en postadres vermelden.

• Zoals U ongetwijfeld weet heeft de NBvV een internetpagina, maar daarnaast tevens als service de site vogelmarkt.net, vogelcafe.nl en afdelingsnieuws.nl ontwikkeld. Inmiddels worden deze sites door velen bezocht en staat eerstgenoemde hiermee in de top van meest bezochte dierensites. Genoemde sites zijn de moeite van het bezoeken, maar tevens het plaatsen van een advertentie meer dan waard.
Kunt u de site www.afdelingsnieuws.nl niet benaderen of worden uw berichten niet geplaatst, dan komt dit door de Internet Explorer. U kunt dan het programma Mozilla Firefox gratis downloaden, via deze toegang is de pagina wel bereik- en bewerkbaar.

• Ook hebben enkele afdelingen in het district prachtige sites ontwikkeld. Bezoekt U deze sites eens en doe ideeën op. Het is meer dan de moeite waard. Ook het district Overijssel heeft inmiddels haar eigen site, zie www.districtoverijssel-nbvv.nl

• Wilt U iemand van het districtsbestuur uitnodigen voor een bezoek aan uw onderlinge tentoonstelling. Stuur de uitnodiging dan naar de districtsbestuurder die in het verdelingsoverzicht staat.

• Opname van jubilarissen en overledenen van uw afdeling in het maandblad “Onze Vogels” dient u zelf te verzorgen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@nbvv.nl.

Bestel dus de kalenders!!!
(adverteerders zijn er blij mee)